قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور

ماده59 ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به‌منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته‌هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه‌اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهادكشاورزي، تعيين پهنه‌هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به‌روزرساني دانش مروّجان و شبكه عاملان ترويج و به‌كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه‌هاي توليدي اقدام نمايد.

 

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

ماده22ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:

   الف ـ ايجاد پايگاه اطلاعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليتهاي توليدي خويش در آن.

    ب ـ ايجاد پايگاه اطلاعات جامع كشاورزي بر پايه فناوري اطلاعات (IT).

    ج ـ شبكه مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي، آموزشي، فني، ترويجي و ساير اطلاعات مورد نياز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0