الزامات قانونی برای معاونت آموزشی

 

1. اساسنامه مدارس شبانه روزی مصوب جلسه 634 تاریخ  19/1/1378- شماره ابلاغ 1/668/120 تاریخ 3/3/1378 

- با هدف افزایش درصد پوشش تحصیلی دانش آموزان روستایی، عشایری و مناطق محروم و جلو گیری از هدر رفتن استعداد و توانایی های نوجوانان مناطق مذکور ماده 2 مصوبه فوق.

 

2. اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و سایر نهادهای عمومی ( مصوبه جلسه 794 تاریخ 3/6/1388 – شماره ابلاغ 8/19257/120 تاریخ 23/8/1388 

ماده 2: وزارتخانه ها ، سازمان ها و....... مجوز تاسیس مدرسه وابسته را از سازمان آ-پ دریافت می کنند

 

3. اساسنامه مدارس عشایری مصوب جلسه 908 تاریخ 11/12/1393 – شماره ابلاغ 65458/120 تاریخ 26/8/1394

ماده 6: اساسنامه فوق: مدارس دوم متوسطه عشایری می توانند به منظور ارایه آموزشی مهارتی و ..............از ظرفیت های سایر دستگاههای اجرایی مانند مراکز وزارت جهاد کشاورزی استفاده نمایند.

 

4. آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی واحدی ( بزرگسالان، آموزش از راه دور.....و داوطلبان آزاد داخل کشور)-  (مصوبه جلسه 12 کمیسیون معین تاریخ 12/7/1396 شماره ابلاغ 85055/120 تاریخ 5/9/1396

- برای آزمن سنجش مهارت

 

5. کلیات نظام جدید آموزش متوسطه مصوب هیات وزیران جلسه 1/11/1374:

بند 1: 50 %  از ظرفیت پذیرش مراکز آموزش تابع وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهاي دولتی و سازمان آموزش

فنی حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعی براي پذیرش دانش آموزان شاخه کاردانش اختصاص می یابد تا براساس ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت آموزش و پرورش و دستگاه هاي یاد شده تعیین میشود نسبت به پذیرش دانش آموز اقدام نمایند.

 

6. ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ  وري ﺑﺨﺶ کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی

ماده23ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند، موظفند از طریق مراجع ذیربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوطه با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دوره عملی کارورزی توسط این مؤسسات می باشد.

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0