• راه ­اندازی شبکه دانش کشاورزی با انتخاب و سازماندهی 100 پژوهشگر مروج ارشد، 1480 محقق معین و 7500 مروج مسئول پهنه

 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0